Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr bola založená v auguste roku 1991 a začala svoju činnosť 5. októbra 1991 pod pôvodným názvom Slovenská asociácia cestovných kancelárií. V súvislosti so zmenami živnostenského zákona a prijatím zákonnej úpravy pre podnikanie cestovných kancelárií a cestovných agentúr došlo v roku 2003 k jej premenovaniu a zaregistrovaniu nového názvu, ktorý zohľadňuje skutočnosť, že pôvodná živnosť cestovnej kancelárie sa rozčlenila na dve živnosti, a to na cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Asociácia je dobrovoľným, nezávislým združením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom.

Hlavným poslaním asociácie je prispievať k rozvoju cestovného ruchu. Asociácia považuje za svoju stavovskú povinnosť presadzovať a ochraňovať záujmy svojich členov, ktoré súvisia s jej hlavným poslaním, podporovať ich činnosť a zvyšovať ich profesionálnu prestíž.

V záujme napĺňania tohto poslania asociácia najmä:

1) zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom a ďalším organizáciám štátnej správy a samosprávy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení, týkajúcich sa cestovného ruchu,

2) podporuje dobré meno a úroveň slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí, bojuje proti nečestnej súťaži v súlade s platnými legislatívno-právnymi predpismi, najmä

  • vypracovaním, prijatím a rešpektovaním všeobecných zásad poskytovania služieb cestovných kancelárií a cestovných agentúr všetkými jej členmi,
  • zberom, spracovaním a poskytovaním informácií týkajúcich sa cestovného ruchu, najmä však činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr,
  • poskytovaním poradenských služieb,
  • riešením sporov medzi zainteresovanými členmi asociácie,
  • predkladaním podnetov na príslušné živnostenské úrady na zrušenie živnosti v prípade porušenia právnych noriem podnikania;

3) pomáha v činnosti svojim členom vo vzťahu k tuzemským a zahraničným obchodným partnerom, klientom a ďalším subjektom vrátane profesijných združení (napr. dopravcov, hotelov, sprievodcov cestovného ruchu a pod.)

4) zastupuje svojich členov v medzinárodných mimovládnych organizáciách cestovného ruchu, (ECTAA, IATA)

5) zabezpečuje spoločnú propagáciu a prácu s verejnosťou na tuzemských a medzinárodných podujatiach najmä väčšieho významu v rozsahu záujmu svojich členov a na to použiteľných prostriedkov,

6) iniciuje a spolupôsobí pri uskutočňovaní podujatí podporujúcich rozvoj cestovného ruchu, najmä veľtrhov, konferencií, seminárov a pod.,
7) podporuje formovanie profesionálnej osobnosti pracovníkov cestovného ruchu v školskom i mimoškolskom systéme, spolupracuje s odbornými školami, iniciuje, prípadne organizuje odborné semináre, kurzy, stáže a pod. pre pracovníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr.